D’n dinsdaag aansjloétend aan ’t Prinsebal is ’t gebroékelik det de Oeleskrant wir te koup wuërdt aangebaoj-je. Lede van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles, ôngersjteund door lede van angere plaatselikke vereinigiunge, kômme de 19e fibberwarie saoves hoés-aan-hoés in Tegele, Sjteyl en de Hei um ’t full colour visitekaertje van ’t Oelesgezelsjap te verkoupe.

Vanaaf woensdaag 20 fibberwarie is deze prachtige vastelaovesglossy ouch vur 4 Euro te koup beej Timmermans Lezen en Schrijven, Bakker Bart, Kentoërbookhandel Jos van Heel en Beurskens Badkamers aan de Bôngerdsjtraot. Auch is-ze te koup beej Plus Verbeeten op de Hei.

Wao d'n Oelesprins op zaoterdaag wuërd gepresenteerd aan Tegele, zal de heerser van de Tegelse jeug de zénuúwe einen daag langer in bedwang môtte haaje. Zoë-as gebroékelik wuërd namelik op de zôndaag nao Prinsebal 't niéje jeugtrio van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles bekend gemaakt.

Op zôndaag 17 fibberwarié-j 2019 zal in de groëte zaal van kultureel Centrum De Haandert 't 30e Oeles Jeugdtrio waere oétgeraope. 't Thema dit jaor is "Ruúmte" en d'r is den auch alles oét de kas gehaold um d'n Haandert-zaal um te tovere in ein flitsende ruúmte-ömgaeving. Vanaaf 14.30 oor zulle de deure geöpend zien. 't Programma is samegesjteld door de jeugdkemmissie-j van Oeles Toekôms en zeej zulle wir 'nne ziër leuke middaag veur de jeug van Tegele présenteere. Zoë zal “Verrekes Moi” optraeje en zulle de dansgardes van D’n Oeles eur danse tuëne. D'n entree-j veur deze middaag bedruëg 2,50 Euro en kinger met 'nne Opstaeker hebbe gratiés toegang.

‘t Oeles Trio 2019 sjteit te trappele van ôngedöld um zich zaoterdaag 16 fibberwarie 2019 aan ’t Tegels publiek te presenteere tiédens ’t prinsebal. De sjpektakulaire ôntmaskering door Oelesvors Gé Cornet vingk plaats um 21.11 oor. De deure van De Haandert zien aope um 20.00 oor en waere um 21.00 oor tiédelik gesjlaote i.v.m. dit moment suprême.

Op dit bal van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles traej-je naeve de eige dansgardes ouch Christel & Quinn en partyband ApartY op. Vur de carnavaleske muzikale noot zorg Oeleskepèl Tegels Blood.

Toegangskaertjes à 11 Euro zien via de site van D’n Oeles, www.oeles.nl, en Bakker Bart aan de Kerksjtraot te verkriége. Netuurlik is ’t taeves meugelik um aan de kassa ein kaertje te koupe. Op dezelfde site ken me ouch ein gokje wage um de naam van de niej-je Prins en zien Adjudante te raoj-je.

Wetse wae 't wuërd?

...

Op zaoterdaag 16 fibberwarie-j 2019 wuërt in kultureel centrum D'n Haandert 't nieje Oelestrio oétgerope. Nao deze gezelligen aovend is ‘t ein rituweel det daen daag daonao de Oelesmis plaats zal vinge, dus auch in 2019 is dit ‘t geval. Op zôndaag 17 fibberwarie-j begint de heilige mis um 10.30 oor in de Sint Martinuskerk te Tegele, met mei-werking van Zangvereiniging Vriendenkring oét Sjteyl.

' t Thema van dezen deens is "Krangs-um !" nao 't vastelaovesmotto 2019

‘t Oeles Trio 2019 sjteit te trappele van ôngedöld um zich zaoterdaag 16 fibberwarie 2019 aan ’t Tegels publiek te presenteere tiédens ’t prinsebal. De sjpektakulaire ôntmaskering door Oelesvors Gé Cornet vingk plaats um 21.11 oor. De deure van De Haandert zien aope um 20.00 oor en waere um 21.00 oor tiédelik gesjlaote i.v.m. dit moment suprême.

Op dit bal van Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles traej-je naeve de eige dansgardes ouch Christel & Quinn en partyband ApartY op. Vur de carnavaleske muzikale noot zorg Oeleskepèl Tegels Blood.

Toegangskaertjes à 11 Euro zien via de site van D’n Oeles, www.oeles.nl, en Bakker Bart aan de Kerksjtraot te verkriége. Netuurlik is ’t taeves meugelik um aan de kassa ein kaertje te koupe. Op dezelfde site ken me ouch ein gokje wage um de naam van de niej-je Prins en zien Adjudante te raoj-je.

Noëts op tiéd foto

Noëts op tiéd

De muziekkemmissie van de Samewerkende Tegelse Vastelaovesgezelsjappe (S.T.V.) is nao ’t aafgelaste van ’t Tegels liedjesmatinee in 2017 eine niej-je waeg ingesjlaage.

Vanaaf dit jaor zal d’r namelik idders kiër éin nie-j nummer gepresenteerd waere, zoëdet de kultuur van de plaatselikke vastelaovesliedjes iun sjtand euvereind blief. Op verzeuk van de vurneumde kemmissie haet Sandor Stürbl (bekend van de musikal “Peter Pan”) ein teks gesjreeve. Dave Ververgaard en Dave Detillon hebbe same met Stürbl de muziek d’rbeej gemak. ’t Niej-je liedje “As morge wuërdt wie gister” is vanaaf nôw te downloode van de sites van de S.T.V.-vereiniginge D’n Oeles, De Kaetelaers, De Boereraod en De Beerpiép. Dit nummer is taeves te beluustere via de Facebook-pagina’s van dees gezelsjappe.

“As morge wuërdt wie gister” is gezônge door ’t gelaegenheidstrio “Noëts op tiéd”, besjtaonde oét Sandor Stürbl, Dave Detillon en Marinho Peters. De sjlager is opgenaome beej de Tegelse Klank Studio.


...

't Joeksstasjon van de gemeinte Venlo, De 3-kes Radio, bestjeit sinds 2009. Nag noe-j-ts is d'r ein Topliés oétgezônde. Dao kûmp verrangering in. 't Gezelsjap kûpt dit sezoén met einen Top 33 veur Bliërick en Tegele. 

't Idee-j um een topliés saame te sjtelle is neet nie-j. D'r zien legio van dit saort liéste. Dit sezoén kômme De 3-kes met ein liés veur de sjtadsdeil Bliërick en Tegelen. Inwoëners kênne vie-j-a de websait www.de3kes.nl eur sjtûm oétbringe op eur 9 favoriete vastelaovesliedjes. Dit iniesjatief wuërt ôngersjteund door De Wortelepin en door de ‘Samewerkende Tegelse Vastelaovesgezelsjappe’.

Door alle bezeuke aan de sjtadsdeile en dörpe en 't jaorlikse in gebroék nimme van De 3-kes radio is duúdelik gewaore det d´r prachtige vastelaovesliedjes zién gemak in ´t verleeje. Liedjes die dök einigszins in de vergaetelheid zien geraak. Door met lokale liéste te kômme wuërd de aandach gevestig op ein spesiefieke plaats. ´t Ideej is um in de toekoms ´t aantal Top 33 liéste oét te breije nao angere dõrpe in de gemeinte Venlo.

De laif oétzending van de Blierickse Top 33 vingk plaats op zaoterdaag 9 fibberwarie-j vanaaf 9.00 oor ’s morges. Op dezen daág vingk ´t Swaree plaats in Blierick. Ein waek later wuërt de Tegelse liés oétgezônde, zaoterdaag 16 fibberwarie-j, vanaaf 9.00 oor.

De 3-kes bliéve investeere in ´t radiosjtasjon. ´t oétzenden van dees laif oétzendinge huërt beej de onkwikkeling. Vanzelfsjpraekend wuërt auch De 3-kes Daag en ’t Vastelaoves-Kefee wir oétgezonde via www.de3kesradio.nl en de app.

Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles is d’r vur alle laeftiédsgroepe. Op woensdaagmiddig 20 fibberwari 2019 organiseert me beveurbeeld in C.C. De Haandert vanaaf13.45 oor (zaal aope um 13.15 oor) ein zitting vur alle 55 plussers oét Tegele en umsjtreeke.  

De organisaasie-j haet ein sjoën programma samegesjteld vur de Oeles Vastelaoves Middaag. Zoë reis d’r neemes minder den Beppy Kraft vanoët Mesjtreech aaf nao ’t Oelesriék um de zaal op de kop te zette. Ouch make de buuttereedners Ger Frenken en Fer Naus de bezeukers wir flink aan ’t lache. Vur de vokale invulling drage May Anröchte en Ruud Appelhof zorg. De dansgardes van ’t Oelesgezelsjap zette eur beste beinke ouch wir veur, terwiël ein gelaegenheidskepèl as ‘nne roëjen draod de muziek door de middaag verzorg.

Al met al voldoende ingrediënte vur eine gezellige middaag vur de jôngere en get aaj-jere seniore van Tegele en umsjtreeke. De entreej bedruëg viéf Euro en det is inklusief ein tas kôffie met get lekkers d’rbeej. De kaartverkoup is zoë-as gebroékelik beej De Gastronoom, In de Beeten 7 in Tegele. Det zal zien op vriédaag 1 fibberwarie tösse 17.00 en 18.00 oor. D’r kenne d’rnao aevel ouch kaertjes gekoch waere beej Bakker Bart aan de Kerksjtraot.

 D'n Oeles Vastelaoves Middaag is oétverkoch. D'r zien dus gen kaarte miër besjikbaar beej Bakker Bart.
 

oeles middag

Beste Oelesleeje,

Op vastelaoves maondaag trekt d’r in ôs sjoëne Tegele altiéd de groëten Optoch door de sjtraote.
‘t Is ‘nne bôngkte sjtoet met prachtige wages, leuke groepe en toffe faatse.
Zoë-as geej zult begriepe, löp dane optoch neet vanzelluf en geit d’r aardig get veurbereiding aan veuraaf. De veiligheid tiédens d’n optoch sjteit beej ôs op de alleriërste plaats en um dees te kenne waarborge wille weej gaer gedreve en enthousiaste minse aan ôs binge en zoë same tot ein suukses kômme.
Wat helt dit in?

1. Bewakers van de toegangswaeg.
De toegangswaeg nao de route zulle tiédens ‘t opsjtelle en ‘t trekke van d’n optoch gesjlaote môtte waere. De hekke heejveur zien al aanwezig. ‘t Is uch taak um diegene, die gaer örges angers wille zien as beej ôzzen optoch, aan te gaeve welken umwaeg zeej kenne neme door os prachtige Tegele. Geej ziet herkenbaar aan ein hesje, det ge netuurlik van ôs krieg.

2. Bewaking naeve de prinsewage.
De kiékers naeve de kank waere vanoét de Prinsewage riékelijk vurzeen van sjlôk en fruit. Umdet de hiëre op dae wage neet altiéd ein good richtingsgeveul hebbe, velt d’r waal ens get oppe sjtraot. Um te veurkômme det kinger det gaon oprape, wille weej gaer per raad eine persoén hebbe loupe. Waal zoë veilig.

3. Kollektante.
Aan d’n angere kangk van ôs Maas sjteit de optochhal. Um dees hal ein bietje gengig te haaj-je, hebbe alle vastelaovesvereiniginge die dao eure waage bouwe of sjtalle, gezag det ze get pieke mei-j bringe um ôngerhaad oét te kenne veure. Vg. d’n Oeles haolt die pieke ônger angere op gedurende d’n optoch. Uch taak is ’t den, um d.m.v. ‘n kollectebös de minse enthousias te make eur portemennee te trekke.

Dreej gans versjillende zake, maar allemaol aeve belangriék!

Wae zeuke weej den?
Weej zeuke minse met ein groët verantwaordelikheidsgeveul die op dae vastelaovesmaondaag met ôs wille zörge, det alles in gôj-je bane wuërdt geleid.
Laeftied, geslach, geluif of angere zake zien veur ôs gezelsjap neet zoë van belang.
Auch minse, die

...

Op zôndaag 3 maart 2019 organiseert Vg. D’n Oeles ’t Sambal met as thema “’t Sambal on Fire!”. ’t Deurt aevel nag efkes, maar zaoterdaag 19 jannewarie zal d’r beej Kefee Sintermerte de “Preparty Sambal”, oftewaal de veurverkoup zien van dit sjoëne evenement.

 Kefee Sintermerte aan de Sint Martinussjtraot äöpent de deure um 20.00 oor, terwiël um 21.00 oor de offisjeele verkoup sjtart vur persoëne van 16 jaor en aaj-jer. De kaarte kenne daen aovend gekoch waere vur ein tiëntje per sjtök. De normale priés is aevel 11 Euro per kaertje. Gedurende dezen aovend koste de shotjes tösse 22.00 en 24.00 oor sjlechs einen Euro per sjtök. 

DJ Get a Job zorg dezen aovend vur de muziek.

preparty

In 2018 vierde de Tegelse vastelaovesoptoch zien 6x11-jaorig jubileejum. Spesjaal vur dees edisie-j woort d’r ’t ein en anger geësperimenteerd. Zoë woort de route enigszins aangepas door d’n optoch d’n angere kangk op te laote trekke en woort d’r op de Groëtesjtraot, ter huëgte van paviljoen “’t Witte Hoés”, ein sfeerpunt opgesjteld, waolangs de deilnemers leefs twië kiër aan vurbeej kwame.

Route.

Die edisie-j waas ein flink suukses. ’t Waer sjpeulde netuurlik mei-j en auch op de Groëtesjtraot waas ’t behuurlik gezellig gewaore aan de boétentap. Op de Mungkstraot woort taeves ein sjpointaan extra sfeerpunt gekreëerd door de vrunde en femielie-j van Oelesprins Don-1.
Toch is d’r besjlaote um de route wir op de vertrouwde meneer te laote verloupe. Zoëwaal ’t opsjtelle as ôntbinge van d’n optoch verlöp den get soepeler. En ten opzichte van d’n optoch van 2018 pas de aaj-je route den auch perfek beej ’t motto van d’n Tegelse Vastelaovend 2019: “Krangs Úm”.

Doot auch mei-j!!!!

Idder jaor doon d’r vuël Tegelse inwoëners, maar auch minse oét ônger miër Belvend, Venlo en Bliërick mei-j aan d’n Tegelsen optoch.
En nág miër minse sjtaon d’r naeve de kangk te geniete van de sjoëne wages met humoristiese ôngerwerpe, lollige groepe en ômpe.
’t Waas sjoën um wir vuël debutante en jeuggroepe te meuge zeen. Det beteikent immers, det d’n optoch in Tegele laef!!!
Natuurlik blief D’n Oeles as organisator van dezen optoch altiéd wir op zeuk nao ein sjoën en breid deilnimmersveld. Zoëwaal de vaste deilnimmers as idderein, dae dees ervaring waal ens wilt opdoon, ken zich oéteraard wir insjriéve via de website de ’t Oelesgezelsjap, nl. www.oeles.nl

Mei-jdoon aan d’n optoch beteikent ein ônvergaetelikke ervaring, met in ’t veurtrajek al ôngeluifelik vuël lol. Auch ônger d’n optoch zelf is ’t éin groët fiës, en beej de priésoétreiking bereik-se de ultieme klimaks.
Wae wet: win-se en kries-se eine sjoëne priés van de Oelesprins anno 2019 oétgereik op ’t podium in “’t Witte Hoés”!!

De aafgeloupe maonde hebbe de maedjes van de versjillende dansgardes van Vg. D’n Oeles ônger leiding van eur trainsters hél geoefend vur eur niej-je danse. Zeej sjtaon inmiddels hél te trappele um dees op zaoterdig 8 december aansjtaonde in C.C. De Haandert in Tegele te presenteere.

D’n aanvang van dezen aovend vol dans en muziek, dae um 19.00 oor sjtart, is vreej toegankelik. In totaal presenteere de dreej dansgroepe (mini, midi en groëte garde) eure sjoow- en gardendans.
Boéte vuël dans vinge d’r taeves diverse angere optraejes plaats, terwiël DJ. Braunie vur de muziek zorg. As apotheose van deze gezelligen aovend veure alle groepe gezamelik nag eine finalen dans.

Nao dees presentaasie-j gaon de dreej Oeles’ dansgroepe wir diverse optraejes verzorge in Tegele en umsjtreeke.
Heb geej auch ein leuk fiësje waobeej ’t sjoën zou zien ein van dees dansgroepe op te laote traej-je, nim den via de site van Vg. D’n Oeles op met kôntakpersoën Rein van Erp.

Zaoterdaag 17 november jl. vông de jaorlikse interne äöpening plaats van Vg. D’n Oeles. Vur ’t iërs woort dit gehaa-je in ’t Limburgs Sjötterie-j Museum op Sjteyl.

Nao ’t welkomswaord woort d’r aafsjiéd genaome van aad-veurzitter Roland Truijens. De Oelesprins van 2008 waas vief jaor preses van ’t gezelsjap. Truijens woort nogmaals bedank vur al zien werk en ôntving ’t Bronze Kommandeursjap. Vanoét de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge (S.L.V.) woort-e auch speesjaal gedekoreerd.

Vervolges woort de op de jaorvergadering van 1 oktoëber toet niej-je veurzitter gekaoze Cor Jansen formeel geïnstalleerd d.m.v. de veurzittersplaquette. Zien iërste taak waas ‘t, um de gestopde besjteurslede René Boermans en Han Peters in ’t zunke te zette. Boermans, dae maar leefs elf jaor sikkertaris waas, kreeg net as Truijens ’t Bronze Kommandeursjap. Daonao installeerde Cor de hiër Jo van der Velden as de niej-je Besjermhiër door middel van ein goude sjteek en ’n oorkonde.

Naeve ’t iërbetoën rôngkum vurneumde persoëne, waas ’t vervolges de beurt um van minse aafsjiéd te neme en netuurlik taeves niej-je lede welkom te heite beej de diverse geledinge van ’t Gezelsjap. Met name beej de Dansgarde, Oeles Toekoms en Tegels Blood. Bizôngere aandach vur ’t aafsjiéd van Erwin Hermans, dae tig jaor kemmissie-j veurzitter waas van de Dansgarde. In totaal woorte nege jubilarisse in ’t zunke gezatte. Karina Janssen (zilvere hengerke), Peter Meijboom, Luuk Peters, Ruud Munten, Werner Bloemen, Geert Bongaerts en Han Peters (allen zilveren speld) woorte gehuldig waeges ‘t 11-jarig lidmaatschap. Umdet-e 33 jaor lid is ôntving Léon Goossens de gôlde sjpeld met saffier. En Toën Smeets kreeg vanwaege zien 4 x 11-jaorig lidmaatsjap de gôlde sjpeld met robijn opgesjpeld.

Sins vurrig jaor haet D’n Oeles wir ein eige Prinsegarde. Tiédens dees äöpening woord Jochem Gommans geïnsjtaleerd as Gardis. Binne de Raod van Elf ware d’r taeves ingkele mutaasie-js. Zoë noom Rob van Aanholt aafsjiéd en

...

In 2018 vierde de Tegelse vastelaovesoptoch zien 6x11-jaorig jubileejum. Spesjaal vur dees edisie-j woort d’r ’t ein en anger geësperimenteerd. Zoë woort de route enigszins aangepas door d’n optoch d’n angere kangk op te laote trekke en woort d’r op de Groëtesjtraot, ter huëgte van paviljoen “’t Witte Hoés”, ein sfeerpunt opgesjteld, waolangs de deilnemers leefs twië kiër aan vurbeej kwame.

Route.

Die edisie-j waas ein flink suukses. ’t Waer sjpeulde netuurlik mei-j en auch op de Groëtesjtraot waas ’t behuurlik gezellig gewaore aan de boétentap. Op de Mungkstraot woort taeves ein sjpointaan extra sfeerpunt gekreëerd door de vrunde en femielie-j van Oelesprins Don-1.
Toch is d’r besjlaote um de route wir op de vertrouwde meneer te laote verloupe. Zoëwaal ’t opsjtelle as ôntbinge van d’n optoch verlöp den get soepeler. En ten opzichte van d’n optoch van 2018 pas de aaj-je route den auch perfek beej ’t motto van d’n Tegelse Vastelaovend 2019: “Krangs Úm”.

Doot auch mei-j!!!!

Idder jaor doon d’r vuël Tegelse inwoëners, maar auch minse oét ônger miër Belvend, Venlo en Bliërick mei-j aan d’n Tegelsen optoch.
En nág miër minse sjtaon d’r naeve de kangk te geniete van de sjoëne wages met humoristiese ôngerwerpe, lollige groepe en ômpe.
’t Waas sjoën um wir vuël debutante en jeuggroepe te meuge zeen. Det beteikent immers, det d’n optoch in Tegele laef!!!
Natuurlik blief D’n Oeles as organisator van dezen optoch altiéd wir op zeuk nao ein sjoën en breid deilnimmersveld. Zoëwaal de vaste deilnimmers as idderein, dae dees ervaring waal ens wilt opdoon, ken zich oéteraard wir insjriéve via de website de ’t Oelesgezelsjap, nl. www.oeles.nl

Mei-jdoon aan d’n optoch beteikent ein ônvergaetelikke ervaring, met in ’t veurtrajek al ôngeluifelik vuël lol. Auch ônger d’n optoch zelf is ’t éin groët fiës, en beej de priésoétreiking bereik-se de ultieme klimaks.
Wae wet: win-se en kries-se eine sjoëne priés van de Oelesprins anno 2019 oétgereik op ’t podium in “’t Witte Hoés”!!

Zôndaag 28 oktoëber waas ‘t aan de oevers van de Maas gelaege Jochumhof op Sjteyl alwir ’t dekor veur de euverdrach van ’t Oelestrio anno dit jaor nao de Sociëteit Oeles Prinse (SOP) en de Vereinigde Oeles Adjudante (VOA).

Nao het äöpeningswaord door veurzitter Cor Jansen van Vg. D’n Oeles hadde preses Maurice Houba sr. van de SOP en de ceo van de VOA, Frank Rijvers, de iër um de tig aanwezige vurmalige prinse en adjudante en alle angere aanwezige toe te sjpraeke en aan ’t lache te kriége met de sjieke speeches, vural gerich aan Prins Don I en zien Adjudante Thijs Konings en Robert Schouwenberg.

Vervolgens woorte de hiëre opgenaome in de twië gezelsjappe. Ze woorte gedekoreerd met ’t ôntzettend begeerde SOP- c.q. VOA-kruuts en daomei-j toet in lengte van jaore verbônge aan allebei die vereiniginge.
De orizjineele ôngersjei-jinge woorte nag vergezeld van persuënlikke oorkondes. De dreej sjarmante maedjes van ’t trio kreege netuurlik ’n sjoën boeket bloome.
Nao ’t offisjeele gedeilte waas ’t nag ein erg gezellig samezien ônger ’t genot van ’n hepke en ’n drenkske in dit sjilderechtige restaurant op Sjteyl.

 

 

Foto: Maurice Beurskens    (klik op de foto veur mier foto's)