Welkom beej Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles, umdet Tegele ôs leef is!
"Umdet Tegele ôs leef is!"
Iëre-leeje
Sociale media

Op de hoëgte blieve van nieje ontwikkelinge, producten of entree-j kaertjes?
Volg ôs op sociale media!

Ungerste riej: Ieërelid Theo Hagens, Bart Faassen, Herm Hermans, 2e riej Toén Smeets en besjermhiér Jo vd Velden.
Achterste riej: Gé Cornet, Lucas Jaspers, Gerard Fokkens en Maurice Houba sr.

Besjermhier: Jo vd Velden.

Iëre-vorste: Toon Smeets en Ge Cornet.
Iëre-veurzitters: Gerard Fokkens en Lucas Jaspers.
Iëre-besjteursleeje: Bart Faassen.
Iëre-leeje: Herm Hermans, Maurice Houba sr. en Theo Hagens